معرفی مدیریت

 • نیهاد شمس نژاد

  نیهاد شمس نژاد

  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
  • پست الکترونیک:nihad_shams@yahoo.com
  • سابقه کاری: 10
 • مسعود شمس نژاد

  مسعود شمس نژاد

  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
  • پست الکترونیک:golsajindiar@gmail.com
  • سابقه کاری: 15
 • نورالدین شمس نژاد

  نورالدین شمس نژاد

  • سمت: مدیر عامل
  • مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
  • پست الکترونیک:golsajin@gmail.com
  • سابقه کاری: 20
 1